Licenční podmínky

stručně a jasně

Obecné podmínky

Zájemce o licenci k programu má možnost seznámit se s funkcemi programu ještě před zakoupením licence z plně funkční, ale časově omezené, verze programu.

Nejnovější verze programů jsou dostupné ke stažení přímo na těchto stránkách. Objednáním licence tak zájemce dává najevo, že mu program ve stávající podobě vyhovuje a že cena za licenci odpovídá poskytnutým službám.

Licence programu se poskytuje jako licence nevýhradní.

Práva a povinnosti zde neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

Poskytovatel licence

JUDr. Milan Trávníček


Svitavská 1, 67801 Blansko


723 128 432

Práva a povinnosti nabyvatele licence

Nabyvatel licence se zavazuje za licenci zaplatit dohodnutou cenu.

Nabytí jedné licence programu opravňuje nabyvatele k používání programu na jednom počítači, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

Postoupit licenci třetí osobě může nabyvatel licence pouze na základě předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence.

Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit program, jeho název nebo označení autora.

Práva a povinnosti poskytovatele licence

Poskytovatel licence, tedy Milan Trávníček, poskytne licenci nabyvateli licence bez zbytečného odkladu poté, co bude na jeho bankovní účet, uvedený v potvrzení o objednávce zaslaný nabyvateli licence, zaplacena dohodnutá cena.

Poskytovatel licence nabízí dvě verze licencí. Časově omezené roční a časově neomezené. Druh je uveden u každého programu v ceníku.

Poskytnutím licence u časově neomezených licencí se rozumí zpřístupnění údajů, které po vložení do programu zcela odstraní časové omezení zkušební verze programu.

Poskytnutím licence u časově omezených licencí se rozumí zpřístupnění údajů, které po vložení do programu odstraní časové omezení zkušební verze programu po dobu jednoho roku.

Potvrzení o objednání je vyhotovováno automaticky na straně serveru. V případě, že dojde při vyhotovování potvrzení k chybě a celková cena uvedená v potvrzení nebude zjevně odpovídat druhu a počtu licencí, je poskytovatel oprávněn od takové smlouvy jednostranně odstoupit a to zasláním e-mailového oznámení na elektronickou adresu uvedenou v potvrzení.

Poskytovatel licence si vyhrazuje právo vydávat aktualizace programů s tím, že některé funkce programů mohou být přidány a jiné odebrány.

Poskytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovány a uchovány ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

Jméno a příjmení, obchodní firmu, IČ, DIČ, adresu, emailovou adresu, telefonní číslo zpracováváme za účelem plnění smlouvy, tj. uzavření licenční smlouvy. Tyto osobní údaje neposkytujeme žádným třetím subjektům.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem uzavření licenční smlouvy k programu, jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy, nabídka obchodu nebo služeb. To vše na dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 5 let od ukončení jakéhokoliv časově posledního smluvního či jiného právního vztahu mezi objednatelem a správcem či zpracovatelem.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

Prohlášení

Objednatel prohlašuje, že byl seznámen, v jakém rozsahu jsou údaje poskytovány, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo je poskytuje.

Odesláním objednávky dává objednatel zároveň souhlas se zasíláním obchodních sdělení na uvedenou elektronickou adresu.