Sociometr

ulehčete si práci při vyhodnocování dotazníků

Hlavní obrazovka programu

Sociometr

Program pomáhá změřit sociopreferenční vztahy ve skupině, vzájemné sympatie a antipatie členů skupiny.

Sociometr tak můžete použít i pro rozsáhlé mapování klimatu školy a zde si vysvětlíme, jak s programem pracovat.

Zadání dotazníku a jeho otázek

Dotazník a jeho otázky

Do programu lze zadat více dotazníků. Každý dotazník obsahuje sadu otázek.

Druhy otázek

Program eviduje různé druhy otázek: Vztahy mezi žáky, pak otázky vyjadřující škály (12345, abcde), otázky na ano-ne a pak otevřené otázky.

Ze všech otázek, kromě obecných slovních, je možné provést vyhodnocení ve formě grafů. Ze slovních odpovědí grafy tvořit nelze, lze jen strukturovaně vypsat odpovědi.

Základní otázkou jsou vztahy mezi žáky - například: Který žák je ti sympatický. Na tuto otázku se jako odpověď označí ostatní spolužáci.

Specifickými otázkami jsou pak škály, na které je odpověď 1, 2, 3, 4, 5 nebo a), b), c), d) e). Dalším druhem jsou otázky, kde lze odpovědět ANO / NE.

Pro vyhodnocení dotazníku, ve kterém jsou otázky základní, je třeba mít zadané žáky, které budou mít "pohlaví" nastaveno na muž nebo žena. Pro vyhodnocení dotazníku, ve kterém jsou specifické otázky, je třeba mít zadané žáky, které budou mít daný druh "pohlaví" - například pokud bude v dotazníku otázka typu 12345, je třeba zadat mezi žáky odpovědi 1, 2, 3, 4 a 5 a nastavit jim pohlaví 12345.

Řazení otázek

Otázky mají své seřazení. Otázky je vhodné seřadit podle toho, jak se zobrazují v zadání dotazníku, a také podle toho, jak mají být odpovědi seřazeny ve vyhodnocení.

V dotaznících nebývají podobné otázky zařazeny za sebou. Ve vyhodnocení je pro psychologa naopak vhodné mít odpovědi na podobné oblasti seřazeny za sebou.

Z tohoto důvodu zde existuje dvojí řazení - podle pořadí v zadání dotazníku a podle pořadí ve vyhodnocení.

Pořadí se zadává čísly. Pro zjednodušení lze použít klávesových zkratek pro změnu pořadí otázky.

Sociometr - Příklad zadání

Protiklady otázek

Některé otázky mohou mít svůj protiklad - například otázka "mezi mé přátele patří" má svůj protiklad "jako přátele bych si nevybral". Pokud otázka tento protiklad nemá, nechte pole volné.

Proč mají otázky protiklady? Protože jedině tak se dá zjistit symetrie či antipatie vztahu.

Sociometr - Příklad zadání

Názvy, popisy a nadpisy otázek

Otázka má svůj název. To, co je napsáno jako název otázky bude zobrazováno ve vyhodnocení jako nadpis. Otázka má svůj popis, který se bude zobrazovat pod otázkou kurzívou. A otázka může mít i svůj větší nadpis.

Otázka může mít definován text uváděný nad ní (jako nadpis) a nebo popis uváděný pod ní.

Popis uváděný pod otázkou je zobrazován kurzívou. Tento popis má dva druhy.

Prvním druhem popisu je ten, který bude vygenerován do výsledného vyhodnocení. Tento popis tedy uvidí psycholog ve vyhodnocení a tento popis pomáhá pochopit, co výsledky znamenají. Například zde lze popsat význam odpovědí týkající se škál - například odpověď a) znamená vůbec, odpověď e) znamená vždy. Jde o to, aby ten, kdo výsledky čte, chápal, co znamenají.

Druhým druhem popisu je ten, který se vygeneruje do elektronického dotazníku. Sociometr totiž dokáže vygenerovat elektronický dotazník, který lze odeslat na internetové stránky. Děti si zobrazí dotazník v internetovém prohlížeči, odpoví, odešlou a program výsledky následně importuje. Tento popis tedy uvidí ten, kdo odpovídá, a tento popis pomáhá pochopit, jak má být odpovězeno.

A konečně otázka může mít nastaven text uváděný nad samotnou otázkou. Tohoto lze využít tehdy, když chcete otázku nebo skupinu otázek uvést nějakým menším nadpisem.

Příklad dá za tisíc slov. Dotazník se bude skládat ze dvou částí - nazvěme si tyto části "Spokojenost ve škole", "Vybavení školy". Dotazník bude mít 5 otázek. Dotazník bude vypadat takto:

Všimněte si rozdílnosti pořadí otázek v zadání a ve vyhodnocení. Nadpis otázky "Škola je zařízena" zní "Co si myslíš o škole"

Sociometr - Příklad zadání

Zadání předchozího dotazníku bude na internetové stránce vypadat takto (schematicky):

Sociometr - Příklad zadáníVýsledné vyhodnocení dotazníku - tedy výsledek pro psychologa - bude vypadat takto:Sociometr - Příklad zadání

Vytvoření zadání

Lze vygenerovat zadání dotazníku, který si vytisknete a dáte k vyplnění dětem. Učiníte tak přes nabídku Nástroje - Generovat zadání Word.

Sociometr - Zadávání odpovědí

Vyhodnocení odpovědí - manuální

V této fázi jste si přidali třídu, do třídy jste si přidali žáky a vytvořili jste si dotazník.

Nyní je potřeba přidat do programu konkrétní vyhodnocení dotazníku. To lze provést tak, že z hlavního okna kliknete na tlačítko "Dotazníky". V okně pak kliknete na tlačítko nový a dále vyberete dotazník a zadáte datum vyhodnocení.

Sociometr - Vyhodnocení postup

Dotazníky lze vyhodnotit manuálně.


Vytvořili jste si vyhodnocení dotazníku. Manuální vyhodnocení otevřete tím, že na nové vyhodnocení dvakrát kliknete.

Otevře se okno. Na levé straně můžete vidět otázky. Vedle nich seznam žáků, kteří odpovídali. V pravé části pak výsledné odpovědi.

Odpověď lze označit více způsoby - dvojklikem myši, mezerníkem, enterem. Pokud odpověď označíte, zezelená (u negativní otázky zčervená).

Sociometr - Vyhodnocení - manuální postup

U otázky, která je slovní, vypište slovní odpověď a klikněte na příslušné tlačítko ve spodní části.

Zadávání výsledků můžete dělat buď tak, že necháte označeného jednoho žáka a budete listovat otázkami a označovat adresáty odpovědí. Nebo můžete nechat označenou jednu otázku a listovat žáky. Je to jedno, který způsob zvolíte. Praktičtější ale bude nejspíše první způsob.

Automatické vyhodnocení je trochu náročnější na nastavení. Ale jakmile zvládnete nastavení, bude vyhodnocení dotazníků hračka.

Automatické vyhodnocení vyžaduje, abyste měli internetové stránky, na které nahrajete dotazník. Budete potřebovat údaje pro nastavení FTP serveru.

Obraťte se na svého správce sítě a zeptejte se, jestli Vám v tomto ohledu pomůže s nastavením.

Okno s nastavením FTP serveru zobrazíte z hlavního okna z menu Nastavení - FTP.

V okně pak zadejte host, jméno uživatele, vzdálenou složku a adresu stránek. Tyto údaje obdržíte od osoby, která Vám zřídila WEB HOSTING.

Sociometr - nastavení FTP

Ve shora uvedeném případě máme doménu s názvem xy.cz. Internetové soubory, které se zobrazují po načtení internetové stránky www.xy.cz jsou v tomto případě nahrány na serveru ve složce "web". My ale nechceme mít dotazníky v tomto kořenovém adresáři, ale chceme je mít schované v podadresáři. Proto nastavíme Vzdálenou složku (jinými slovy kořenový adresář, kde kam chceme, aby se nahrály soubory s dotazníky) na web/dot/

Ve výsledku se tak k našim dotazníkům dostaneme tak, že do prohlížeče zadáme www.xy.cz/dot/


Pokud máme nastaveno FTP správně, tak stačí kliknout na vyhodnocení a zvolit "Pokročilé nástroje" - "Generovat HTML formuláře".

Program vygeneruje HTML formuláře a zobrazí se okno s dotazem, který dotazník si přijete odeslat na Vaše internetové stránky.

Zaškrtněte tedy všechny ty dotazníky, které chcete, aby se po načtení internetové stránky zobrazovaly k vyplnění.

Sociometr - výběr dotazníků k odeslání na internet

Dotazníky se tímto nahrají na internet a program načte internetovou stránku (Vámi zadanou v nastavení) s dotazníkem.

Každému žákovi je vygenerován jeden dotazník. Každý ze žáků musí odpovídat na svůj dotazník.

Poté, co všichni žáci odpoví a odešlou výsledky, klikněte v programu na možnost v menu "Pokročilé nástroje" - "Importovat výsledky z HTML formulářů". Tím se všechny výsledky načtou do programu.

Sociometr - textové vyhodnocení

Textové vyhodnocení

Textové vyhodnocení je možné provést z hlavního okna programu, nebo také z okna "Sloupcový graf".

Pro vytvoření souhrnu budete dotázáni, zda chcete do výsledků uvést i nulové odpovědi, jinými slovy pokud některý z žáků neobdrží žádný hlas, zda to má být ve výsledcích uvedeno, či nikoliv.

Program se také zeptá, zda chcete uvést jména žáků, kteří odpovídali. Například pokud Petr dostane hlasy od Anny, Bedřicha a Cecílie, zda uvést jen to, že Petr obdržel 3 hlasy, nebo s touto informací uvést i jména Anny, Bedřicha a Cecílie.

Výsledky lze exportovat i do MS Word. Zde je příklad vyhodnocení.

Sociogram bubliny

Sociogram bubliny

Vyhodnocení je možné provést i graficky prostřednictvím sociogramu.

Postup pro vytvoření sociogramu je podrobně popsán v okně programu.

Vztahy bývají velmi složité a bývá jich velmi mnoho. Program bubliny uspořádává tak, že osoby s největší četností přijatých hlasů jsou v prostřední části sociogramu. Ostatní jsou buď nahoře (muži) nebo dole (ženy). Sociogram je možné zkusit tlačítkem náhodně popřesunovat, možná bude dosaženo lepší čitelnosti.

Aby byl sociogram co nejčitelnější, je možné jednotlivé bubliny popřesunovat.

Sociogram lze uložit do formátu, který lze později načíst a znovu upravovat. V takovém případě program hovoří o uložení "zdrojových dat".

Lze jej samozřejmě uložit i do obrázku JPG nebo EMF.

Sloupcový graf

Sloupcový graf

Pro vytvoření sloupcového grafu je třeba vybrat vyhodnocení.

Na ose X jsou uvedena čísla, jedná se o čísla, která odpovídají jednomu žákovi uvedenému napravo v legendě.

V legendě jsou uvedeny otázky, každá otázka má svoji barvu.

Každý žák tak má sloupečky s obdrženými kladnými či zápornými hlasy na jednotlivé otázky.

Příklad sloupcového grafu

Kladná otázka zní: S kým bych rád seděl v lavici. Negativní otázka zní: S kým bych nerad seděl v lavici. Ve sloupcovém grafu pak u žáka hodnoty nad osobou x znamenají počet spolužáků, kteří by s ním rádi seděli. Hodnoty pod osou x pak počet spolužáků, kteří by s ním sedět nechtěli. Z grafu je pak evidentní, kteří žáci jsou oblíbení a kteří ne.

Sloupcový graf

Další možnosti

Implicitně není zatržena volba "Volby zobrazení - ukázat i záznamy jiné než osoby". To znamená, že budou zobrazeny jen ty výsledky, ve kterém je adresát muž či žena. Nezobrazí se proto výsledky, kdy odpovědí bylo například ano/ne, abcde či 12345. Pokud byste chtěli tyto výsledky zobrazit, zatrhněte "Volby zobrazení - ukázat i záznamy jiné než osoby".

Sloupcový graf je možné exportovat do obrázků. Průvodce Vás vytvořením obrázku provede.

Je možné ale i vytvořit soubor ve formátu MS Excel pomocí volby "Výsledky - Excel graf".

Sociometr Listiny

Listiny

Program umožňuje vést ke každé třídě listiny, takže pokud si vedete ke třídě nějaké poznámky, můžete je mít uvedeny přímo v programu.

Lze si vytvořit prázdné dokumenty ve formátu txt (poznámkový blok), ve formátu MS Word nebo MS Excel.

Dále lze vytvářet nové dokumenty na základě vlastních šablon.

V okně Listiny klikněte na nabídku Soubor - Nový ze šablony - Nápověda. Po odkliknutí informativního okna se otevře adresář se šablonami. Pokud jste zatím žádné šablony nepřidali, bude adresář prázdný.

Do tohoto adresáře zkopírujte šablony souborů, které chcete. Například dokumenty vytvořené v MS Word, v MS Excel a podobně.

Nakonec zavřete okno s Listinami a znovu ho otevřete. Nyní, když rozevřete nabídku Soubor - Nový ze šablony, už uvidíte své vlastní šablony.

Po kliknutí na šablonu se přidá nová listina na základě této šablony.


Mezi listiny lze přidat i sociogamy nebo sloupcové grafy. Například přes nabídku Soubor - Uložit obrázek jpg do Listin.

Přetahování listin

Pokud si mezi listiny přejete přidat jakýkoliv soubor, který máte na disku, stačí jej myší přetáhnout do okna Listin. Tím se listina zkopíruje mezi listiny třídy.

Obdobným způsobem lze listiny z okna Listin přetáhnout do jiných oken programů a tím listiny zkopírovat zase do jiného umístění.

Příklad - kopírování. Na ploše mám soubor Třída.doc. Myší na tento soubor kliknu, tlačítko držím a přetáhnu jej nad okno Listin do seznamu listin. Tím se soubor zkopíruje.

Příklad - přetažení do MS Word. Do listin jsem si uložil obrázek sloupcového grafu. Chci ho umístit do MS Word. Otevřu si dokument MS Word, zobrazím si okno Listin. Kliknu na listinu v okně Listina tlačítko držím, přetáhnu jej do okna dokumentu MS Word a tlačítko pustím. Tím se obrázek zkopíruje do okna MS Word.

Obdobně lze listiny přetáhnout do poštovního klienta jako přílohu e-mailu.